Kerncijfers Groede

Aan het begin van het jaar heeft de gemeente Sluis de kerncijfers bekend gemaakt met betrekking tot het inwonersaantal. Waar er in december 2015 nog 1033 inwoners in Groede woonden, waren dit er een jaar later 1019. Een reductie van 1,4 % of tewel Groede telt 14 inwoners minder dan vorig jaar. In totaal wonen er 23659 inwoners in de gemeente Sluis, dat wil dus zeggen dat 4,3 % van de bevolking in de gemeente Sluis een echte Groedenaar is. Klik hieronder op de link om het totale overzicht van de gemeente Sluis te zien;

actueel-inwoneraantal

 


 

Maandag, 23 januari 2017

Werkgroep Parkeer en verkeer: Laatste stand van zaken

Markt/Ellenstraat:

De Gemeente Sluis gaat akkoord met de opmerkingen:
– Richt de betreffende parkeerstrook niet aan de zijde van de    woningen maar op de huidige locatie in.
–  Behoud strook particulier eigendom van gele gebakken klinkers voor de woningen.

Aanvankelijk was er een breed draagvlak voor het gedeeltelijk autovrij maken van de markt gedurende het toeristenseizoen van 1 april tot 1 oktober,  maar er zijn nu toch enkele bewoners die hier bezwaar tegen hebben gemaakt en hier gaat de Gemeente nog een enquête voor uitzetten. Wanneer is nog niet bekend.

 

Brouwerijstraat/Woordweg:

 

Tijdens de laatste vervolg bijeenkomst op 15 december 2016 zijn allerlei bezwaren en op- en aanmerkingen besproken met de bewoners.

 

Er zullen minder parkeervakken worden aangelegd dan nu het geval is en er zullen groenstroken worden aangelegd.

Het wordt géén eenrichtingsverkeer maar het is de bedoeling dat er een dusdanig overzichtelijke situatie gaat ontstaan dat het verkeer elkaar de ruimte geeft om te kunnen passeren.
Ook landbouwverkeer.

 

Delta:

 

Delta heeft inmiddels aan de Gemeente Sluis laten weten dat zij meer moeten doen in het gedeelte Markt/Ellenstraat dan in begin gedacht. Naast het vervangen van water en elektra blijkt uit de schouwing in de aangrenzende woningen dat bij een groot aantal panden ook gesaneerd moet worden tot in de meterkast.

Dit betekent uitstel van de  rioleringswerkzaamheden voor de Markt/Ellenstraat tot begin September 2017 en de gemeente hoopt dan te kunnen afronden eind 2017.

 

De planning voor de Brouwerijstraat/Woordweg blijft hetzelfde dus ook begin September 2017.

 

De  betreffende bewoners hebben inmiddels hierover een brief ontvangen of zullen die nog krijgen en wij, de Dorpsraad, houden contact met de Gemeente Sluis.

 

Stel gerust uw vragen aan ons via dorpsraadgroede@gmail.com

 


 

 

Vrijdag, 22 april 2016

Jaarvergadering DV/DR  van 7 maart 2016 

Op 7 maart 2016 stond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de DV/DR op het programma. De goed bezochte vergadering werd om 19.30 uur geopend door de voorzitter, waarna de vorige notulen en de jaarstukken van dorpsvereniging, dorpsraad, kindercomitée en het financieel jaarverslag werden besproken. Nadat deze stukken door de vergadering werden goedgekeurd, kon er over gegaan worden tot de bestuursverkiezing. Marloes de Houck was hierbij aftredend en niet herkiesbaar en Sharon Pieters en Gerjan de Hullu stelden zich beschikbaar voor in het bestuur. Zowel Sharon als Gerjan werden door de vergadering aangenomen en worden nogmaals via deze weg van harte welkom geheten. Ook via deze weg willen we nogmaals Marloes de Houck hartelijk danken voor haar inzet voor de DV/DR de afgelopen jaren.

Voordat de rondvraag begon, kwam het bestuur met een voorstel voor de toekomstige structuur van de DV/DR. Nadat er vorig jaar 5 extra personen in het bestuur waren gestapt om het dorpsraad gedeelte van de DV/DR meer gestalte te geven, is er tot de conclusie gekomen dat opslitsing van de dorpsvereniging en de dorpsraad het meest logische zou zijn. Het voorstel werd dan ook op tafel gelegd om een apart stichting op te richten voor Dorpsraad Groede en zodoende de twee entiteiten op te splitsen zodat onderstaande structuur in Groede uitgerold kan worden. De vergadering stond hier positief tegenover en de huidigde DV/DR zal dan ook aan de slag gaan om deze structuur te gaan uitwerken in het dorp.

Na de rondvraag namen afgevaardigden van de gemeente het woord over om meer informatie te verstrekken over zowel de rioleringsplannen als wel de parkeer problematiek in Groede.

Een zeer constructieve en nuttige vergadering, waarbij er nu de komende maanden hard gewerkt kan worden aan de nieuwe voorgestelde structuur. Het volledige verslag van de vergadering inclusief presentatie vindt u hier.

– Verslag jaarvergadering
– Presentatie jaarvergadering

 


Vrijdag, 22 april 2016

Duurzaam groede en gezamenlijk opwekken van energie

Per 1 januari j.l. zijn de mogelijkheden om gezamenlijk energie op te wekken sterk verbeterd en dat was voor Duurzaam Groede de reden om daar eens verdere stappen in te ondernemen. Er waren al langere tijd ideeën op dat gebied, maar waren economisch niet haalbaar, maar dat ziet er nu anders uit.

 

Er zijn nu betere condities en voorwaarden opgesteld, zowel fiscaal/jurdisch als de mogelijkheden van doorleveren ook aan andere postcodes ( zgn Postcode Roos)

Simpel zou het kunnen betekenen, dat een coöperatie een dak huurt ( of terrein huurt)in bv Groede en daar zonnepanelen op plaatst en de energie door levert aan deelnemers in Groede ( postcode 4503) maar ook aan omliggende postcodes, zoals Breskens/Nieuwvliet/Schoondijke en Oostburg. Dit geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven (deelname bedrijven 20% per coöperatie )

M.A.W. geen panelen meer op je eigen dak maar participeren in panelen op een gezamenlijk dak/terrein. Geen ontsiering meer van je eigen woning. Eigen woning niet geschikt voor panelen( ligging of bouw) dan wel groene energie opwekken via een coöperatie. Kan zo maar een prima groene gedachte zijn.

Duurzaam Groede gaat daar op zeer korte termijn mee aan de slag. We zijn dus op zoek naar daken en eventueel terreinen om zonnepanelen te plaatsen en zo één of meerdere coöperaties op te gaan richten, maar ook naar deelnemers/geïnteresseerden voor dit project.

 

U kunt contact opnemen met Adrie Neuféglise 06 18193017 of via info@duurzaamgroede.nl.
Ook op de site www.duurzaamgroede.nl zullen we daar aandacht aan besteden
Blijf op de hoogte en laat je informeren.
Duurzaam Groede.

Duurzaam Groede

 

 


 

 

 

Woensdag, 30/3/2016

Onderzoek Meldingsbereidheid Inwoners Zeeuws-Vlaanderen

Namens de politie is er een onderzoek gestart naar de mate waarin inwoners van Zeeuws-Vlaanderen bereid zijn om verdachte situaties te melden bij de politie.

 

Na een woninginbraak blijkt vaak dat buren toch iets opvallends hebben gezien, maar dat ze dit niet melden omdat ze niet wisten hoe dit moest of omdat ze op dat moment niet wisten dat de situatie verdacht was.
Om inzicht te krijgen in de huidige meldingsbereidheid van de burger is er een enquête opgesteld. Deze enquête kunt u tot en met 10 april invullen. Klik hier voor de link


 

 

Dinsdag, 2/2/2016

www.burgernet.nl

Helaas. Niet alle inbrekers dragen een streepjespak en een stoppelbaard. Ze zijn dus niet te ontmaskeren. Maar echte inbrekers zijn wel te ontmoedigen. Daarom is het zaak om ook in de week voor en tijdens carnaval goed op te letten. Als veel mensen van huis zijn, slaan inbrekers immers hun slag. Het is bekend dat juist in deze periode het aantal woninginbraken stijgt. Versiert u uw huis met carnavalsvlaggen en dergelijke, dan is het voor inbrekers duidelijk dat u van huis bent om carnaval te vieren. Hou aan carnaval geen kater over en neem preventie maatregelen.
Nep de echte boeven
Zorg dat iemand een extra oogje in het zeil houdt. Geef uw woning tevens een bewoonde indruk:
• Laat een paar bekers en borden op aanrecht en eettafel staan.
• Zorg dat iemand de post opruimt
• Gebruik verlichting en tijdschakelaars.
Bel bij onraad
En blijft u thuis, wees dan ook alert. Ziet of hoort u iets vreemds? Zoals een onbekende auto? Of een persoon op de uitkijk? Aarzel dan niet en bel direct de politie. Bij spoed of heterdaad belt u 112 en anders 0900-8844. Zo kunnen we samen inbrekers de pas afsnijden!
Burgers, politie en gemeenten werken samen aan veiligheid
www.burgernet.nl – 0900-8844

 


 

Vrijdag 30 januari 29/1/2015

Speeltoestel Groede

De gemeenteschuur in Groede staat te koop en zal binnekort verkocht worden. Daarom wil de gemeente het speeltoestel achter de gemeenteschuur graag verplaatsen en heeft daarom pro-actief contact gezocht met de dorpsraad Groede. Op 19 januari zijn Hans van de Geer en Mia Elfrink in gesprek gegaan met de gemeente en gekeken naar andere loacties voor dit speeltoestel.

De volgende loacties zijn besproken;

* Karnebeekstraat : Tussen de bejaardenwoningen is een grasveld.

* Schoolplein : Vereist overleg met Directie en is er plaats?

* Eendevijver Burg Everaarslaan: Stuitte op bezwaar i.v.m. verkeersstroom.

* Voetbal Terrein : Grond is eigendom van een Coöperatie en niet van de gemeente.

* Markt : Grond is geen eigendom van gemeente, alhoewel zij wel het onderhoud doen. Vereist overleg met betrokken partijen.

Er zal de komende tijd gekeken worden naar bovenstaande opties en met de betrokken partijen in gesprek worden gegaan.

Wij houden u op de hoogte!

De Dorpsraad.

 


 

 Vrijdag 18 december 2015

 

Eindrapport parkeer enquête Groede

Naar aanleiding van klachten van inwoners omtrent het parkeerbeleid in Groede, heeft de Dorpsraad Groede een enquête gehouden om de verkeersproblematiek in kaart te brengen.
De grote respons van maar liefst 147 ingevulde enquêtes gaf aan hoe de problematiek leeft binnen het dorp.

Download hier het eindrapport

 


 

Bewaren