PARKEER EN VERKEER

Parkeer en Verkeer

Op deze pagina zal alle informatie verstrekt worden aangaande Parkeer & Verkeer in Groede.

Ontwerp herinrichting parkeerterrein Monnikenstraat

Samen met de Meerstromenschool in Groede zijn we een ontwerp aan het maken voor een eventuele herinrichting voor het parkeerterrein aan de Monnikenstraat. Met name het ontbreken van een voetpad richting de Schuitvlotstraat en de gevaarlijke parkeersituaties bij het ophalen en brengen van kinderen heeft ons hiertoe gebracht. Daarnaast zien we ook kansen om het aantal parkeerplekken uit te breiden, in combinatie met een duidelijke en juist bewegwijzering, kan daar eventueel de parkeerdrukte in de Schuitvlotstraat en eventueel Everaarslaan mee gereduceerd worden. De dorpsraad heeft een opzet gemaakt, welke de komende weken besproken zal worden met de basisschool. Daarna zullen we met dit voorstel richting de gemeente gaan om te kijken welke mogelijkheden hier in zijn. Een voorlopige eerste opzet is te vinden op www.groede.net, onder het kopje Dorpsraad. Heeft u idee├źn, tips of feedback, laat het ons weten!

Nieuwe inrichting Parkeerterrein Groede – Versie 2


Update verkeersproblematiek Boerenhol 2020
Woensdagavond 8 juli 2020 werden de inwoners van Boerenhol door de Provincie Zeeland uitgenodigd voor een informatie avond. Wethouder de Feijter was ook aanwezig op deze avond. De Provincie Zeeland presenteerde een pakket van verkeer remmende maatregelen. De inwoners konden hier een eerste reactie op geven. Op een constructieve wijze voorzagen de inwoners van Boerenhol de Provincie van hun feedback. Voor het terugdringen van de verkeersintensiteit door Boerenhol was nog geen plan van aanpak bekend. Hier waren de bewoners het over eens dat er dringend behoefte is aan een visie van de Provincie, samen met de gemeente Sluis en het Waterschap hoe men de verkeersintensiteit door Boerenhol wil aanpakken.

Bekijk hieronder de presentaties van deze avond:

Presentatie DTV definitief

Presentatie Provincie definitief

Verkeersproblematiek Boerenhol 2019

Op maandag 23 september 2019 heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de bewoners van Boerenhol, de gemeente, de provincie en de dorpsraad Groede. Hierbij was de insteek om de problematiek in Boerenhol helder te krijgen. De dorpsraad heeft een korte presentatie gehouden om deze problematiek uiteen te zetten. Deze presentatie kunt u hieronder terug vinden:

Boerenhol presentatie Verkeersproblematiek

Circulatie plan 2019

De dorpsraad is met de werkgroep Parkeer & Verkeer aan het kijken naar een verkeerscirculatieplan in Groede. Dit zou de doorstroming in het dorp en dan met name in de kern moeten verbeteren. Momenteel zijn er nog al wat hekele punten in de kern, waar opstopping veelvuldig voorkomen. Met een duidelijke circulatieplan zou deze doorstroming versoepelt moeten worden. De werkgroep is momenteel dit plan aan het opstellen. Dit zal vervolgens voorgelegd worden aan de gemeente die de haalbaarheid hiervan gaat toetsten. Als dit positief bevonden wordt, zal dit plan voorgelegd worden aan de aangrenzende bewoners om te kijken of hier draagvlak voor is.

Indien er een plan is ontwikkeld zal dat hier gecommuniceerd worden.

Update rioleringswerkzaamheden Januari 2018

In Groede liggen er nogal wat straten open vanwege de rioleringswerkzaamheden. Helaas lopen de werkzaamheden her en der vertraging op, daarom hieronder een update over de voortgang:

Markt
Vorige week is de gemeente op de Markt in Groede gestart met het aanbrengen van het laatste deel van het riool. Voor de kerst zijn we dit vanwege slechte weersomstandigheden, vertraging enz. overeen gekomen met de aannemer en ondernemers.
We gaan deze week verder met de straatmakers voor het straatwerk in het laatste deel van de Markt, aanbrengen fietsbeugels, herstraten van het plein van Jacob Cats enz. Ook de aanvullende bebording zullen nog geplaatst worden als het gaat om het parkeerverbod aan de zuidzijde van de Markt.
De eerste helft februari dit jaar zullen de werkzaamheden een heel eind klaar zijn.

Brouwerijstraat:
De Delta werkt nu aan het aanbrengen van de betreffende kabels en leidingen. Dit gaat niet zonder slag of stoot, de Delta komt nogal wat obstakels tegen in de ondergrond. Dit zorgt voor vertraging in het project plan. Zodra het leidingwerk is afgeperst en van de waterleiding de nodige monsters zijn genomen kunnen de monteurs beginnen met het vervangen van de huisaansluitleidingen tot in de woningen.
De gemeente zal met de rioolwerkzaamheden starten in de tweede helft april 2018, dat 1,5 maand later dan oorspronkelijk gepland was. De gemeente zal vervolgens de Brouwerijstraat zoveel als mogelijk af te ronden wat betreft riool- en straatwerk tot medio juli. Na de bouwvak, zal er verder gegaan worden met het aanpakken van de Woordweg.
Begin november dit jaar zullen de reconstructie werkzaamheden Brouwerijstraat/Woordweg een heel eind klaar moeten zijn.

Verkeersremmende maatregelen:
De aanpak van het kruispunt Traverse-Brouwerijstraat zit opgenomen in bovenstaande planning. Daarnaast zal er ook een V.O.P. (voetganger oversteek plaats) gerealiseerd worde ter hoogte van de oversteek naar de voetbal. Deze V.O.P. zal niet worden gerealiseerd met een verhoogd plateau (risico trillingen te groot) maar met een visueel plateau. (markering hellingsvlakken). Daarnaast komen op een tweetal locaties in de Voorstraat nog de zogenaamde straatjuwelen zoals ook in de Everaarslaan het geval is. Deze worden kort achter elkaar aangebracht in iedere weghelft, rekening houden met vracht- en landbouwverkeer.

Update rioleringswerkzaamheden November 2017

Update werkzaamheden Groede

Zoals u wellicht al gemerkt zult hebben, wordt er in ons dorp hard gewerkt door de gemeente en de delta. Hieronder een korte update van de werkzaamheden.

Markt/Ellenstraat
Het riool in de Ellenstraat tot de aansluiting in de Schuitvlotstraat en een deel van de Markt zit er in, inclusief de huis- en kolkaansluitleidingen. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het aanbrengen van de rijbaan in de Ellenstraat met de bestaande vrijgekomen klinkers. De trottoirs liggen er in de Ellenstraat inmiddels in. Verwachting is dat de Ellenstraat eind november normaal gesproken, als het om verhardingen gaat, een heel eind voltooid zal zijn.
Op de Markt zelf wordt er gewerkt in de oostelijke helft door het aanbrengen van bestrating in de trottoirs en het gereed leggen van de funderingen voor rijbaan en parkeerstrook. De aannemer brengt normaal gesproken de parkeerstrook aan deze zijde voor een deel aan op zaterdag 11 november 2017. Vanaf volgende week volgt waarschijnlijk ook het aanbrengen van een deel van de bestrating in de rijbaan. De rioolwerken in het noordelijk deel van de Markt gaan door zodra het straatwerk Ellenstraat /Schuitvlotstraat er voor een belangrijk deel in zit.
Het werk op een aantal zaterdagen is noodzakelijk om de planning te halen. Zoals eerder aangegeven wil de gemeente voor de kerst 2017 gereed zijn met dit werk.

Brouwerijstraat/Woordweg
Begin november dit jaar is Delta gestart met het vervangen van gas, water en elektra binnen het plangebied Brouwerijstraat/Woordweg. Deze werkzaamheden duren normaal gesproken tot eind februari 2018. Daarna zullen de riool- en herinrichtingswerkzaamheden volgen door de gemeente. Momenteel werkt de gemeente nog aan het ontwerp van de remmende maatregel nabij de oversteek richting voetbalveld. Als alles volgens planning verloopt wil de gemeente in maart 2018 starten met de uitvoering van deze werkzaamheden. Zodra in de loop van februari 2018 de aannemer bekend zal de gemeente een infoavond organiseren waarop planning, bereikbaarheid en communicatie rond dit project aan de orde komen.

Aanbrengen parkeerverbod zuidzijde Markt
In onze eerdere communicatie hebben we het gehad over verkeershinder door geparkeerde voertuigen aan de zuidzijde van de Markt op de rijbaan. De gemeente gaat op dit deel een parkeerverbod instellen hetgeen wordt aangegeven met bebording. Deze bebording wordt aangebracht aan het eind van de herinrichtingswerkzaamheden Markt/Ellenstraat aan.

Tot zover een update. Voor meer informatie kunt u altijd mailen naar dorpsraadgroede@gmail.com.

September 2017
Op maandag 11 september heeft de werkgroep Parkeer & Verkeer met de gemeente rond tafel gezeten. Hier zijn de volgende zaken bediscussieerd;

– De rioleringswerkzaamheden
– Het verkeers-circulatie plan
– Verkeers-remmende maatregel Traverse/Voorstraat
– Parkeren kruising Schuitvlotstraat/Markt
– Bebording richting parkeer terrein
– Slechte staat wegdek

Voor een volledig verslag van dit overleg kunt u hier terecht;    notulen-bijeenkomst-groede-parkeer-verkeer-september-2017

Juli 2017
Momenteel is de gemeente bezig met het aanleggen van extra parkeer plekken in ons dorp. Er zullen in totaal 26 parkeerplekken bijkomen/ dan wel vernieuwd worden. Aan de Blekestraat, waar vroeger het “Meerstromenhoekje” was, komen 5 extra parkeer plekken. In de walenstraat worden 5 parkeerplaatsen aan de kant van de oude huisartsenpraktijk her-aangelegd. Op het parkeerterrein bij ’t Torentje komen 6 extra parkeer plaatsen aan de kant van Everaarslaan. En op het begin van de Schuitvlotstraat (komend vanaf Oostburg) zal aan de rechterkant de eerste parkeervakken her-ingedeeld worden, waardoor er 10 parkeerplekken zullen ontstaan. Klik hieronder voor de visualisatie van de extra parkeervakken.
Voor meer informatie kunt u terecht bij dorpsraadgroede@gmail.com

info@groede.net

Copyright 2022 | Alle rechten voorbehouden